Тесты ЕНТ по физике для 2014 года на казахском

Новые проверочные тесты для ЕНТ 2013 по физике на казахском языке

ФИЗИКА

1. Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененің қозғалу траекториясы
A) түзу сызық.
B) тармақтары төмен бағытталған парабола.
C) тармақтары жоғары бағытталған гипербола.
D) тармақтары жоғары бағытталған парабола.
E) тармақтары төмен бағытталған гипербола.
2. Қатаңдығы k серіппенің ұзындығы ∆х-ке артты. Осы кезде серпінді деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы
A) артады
B) энергиясының мәні кез-келген болады
C) өзгермейді
D) басында кемиді, соңында артады
E) азаяды
3. Біртекті зарядталған сфераның ішіндегі А нүктесіндегі электр өрісінің кернеулік векторының бағыты
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) = 0.
E) 4.
4. Электр тогы жүру үшін орындалуы керек шарттар:
1. еркін зарядталған бөлшектер қажет
2. зарядталған бөлшектердің реттелген қозғалысын тудыру және оны демеп тұратын электр өрісі қажет
3. электр тізбегі тұйық болуы керек
4. амперметр қажет
5. кедергі қажет
A) 2, 4, 5
B) 1, 2, 3
C) 2, 3, 4
D) 1, 3, 5
E) 3, 4, 5
5. Контурды тесіп өтетін магнит ағыны 100 мс ішінде 40 мВб -ден 30 мВб-ге дейін кемісе, ондағы индукцияның ЭҚК-і
A) 0,2 В
B) 0,4 В
C) 1 В
D) 0,3 В
E) 0,1 В
6. Тербеліс теңдеуі болса, онда тербелістің сызықтың жиілігі
A) 0,02 м
B)
C)
D) 0,5 с
E) 2 Гц
7. Толқындардың түзу сызықты таралудан ауытқуы, яғни толқындардың толқын ұзындығымен салыстырғанда шағын бөгеттерді орағытып өту құбылысы –
A) интерференция.
B) дисперсия.
C) поляризация.
D) инвертация.
E) дифракция.
8. Екі көзден таралған толќындардың интерференциясын байќау үшін төменде келтірілген шарттардың міндетті түрде ќажеттісі:
1.Бірдей жиілік.
2.Тербелістер фаза айырмасының тұраќтылығы.
3.Бірдей амплитуда.
A) 1 және 2.
B) тек қана 2.
C) тек қана 3.
D) 2 және 3.
E) тек қана 1.
9. - сәулелерінің тыныштық массасы
A) позитрон массасына тең.
B) нольге тең.
C) протон массасына тең.
D) гелий атомы ядросының массасына тең.
E) электрон массасына тең.
10. Жылдамдық графигі бойынша дененің 5 с уақыт аралығында жүрген жолы
A) 6 м.
B) 15 м.
C) 18 м.
D) 24 м.
E) 12,5 м.
11. 4Н күштің әсерінен 0,02 м-ге ұзарған серіппенің қатаңдығы
A) 2 Н/м.
B) 200 Н/м.
C) 700 Н/м.
D) 500 Н/м.
E) 0,5 Н/м.
12. Массасы 75 кг, әрбір бәтеңкесі табанының ауданы 410 см2 астронавтың ұшар алдындағы Жер бетіне түсіретін қысымы ( )
A) 9·103 Па
B) 9·104 Па
C) 9·105 Па
D) 9·106 Па
E) 9·102 Па
13. 5 м биіктіктен құлаған, массасы 3 кг дененің Жер бетінен 2 м қашықтықтағы кинетикалық энергиясы (g=10 м/с2)
A) 60 Дж
B) 50 Дж
C) 80 Дж
D) 70 Дж
E) 90 Дж
14. Тұйық жүйе құрайтын және бір-бірімен ауырлық күші мен серпімділік күш арқылы әрекеттесетін денелердің…
A) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы нольге тең.
B) кинетикалық және потенциалдық энергияларының қосындысы тұрақты болады.
C) кинетикалық және потенциалдық энергиялары өзара тең болады.
D) кинетикалық энергиясы және потенциалдық энергиясы тұрақты болады.
E) кинетикалық энергиясы тұрақты болады.
15. Судың мольдік массасы 0,018 кг/моль. Судың бір тамшысында 1020 молекула болса, тамшының массасы (NА = 6,021023 моль-1)
A) 3·106кг.
B) 2·10-3кг.
C) 3·10-6кг.
D) 3·102кг.
E) 2·104кг.
16. Идеал газды қыздырғанда молекулалардың орташа квадраттық жылдамдығы 4 есе артса, газдың абсолюттік температурасы
A) 2 есе артады.
B) 4 есе артады.
C) 16 есе артады.
D) 12 есе артады.
E) 8 есе артады.
17. Екі зарядталған кішкентай шарлар бір-бірімен Кулон заңы бойынша 0,1 Н күшпен әсер етеді. Егер шарлардың ара қашықтығы өзгермесе, ал әрбір шардың заряды 2 есе артса, онда шарлардың кулондық әсерлесуінің күші
A) 0,1 Н.
B) 0,4 Н
C) 0,025 Н.
D) 0,05 Н.
E) 0,2 Н.
18. R1 = 1 Ом; R2 = 1 Ом; R3 = 8 Ом; R4 = 1 Ом; R5 = 10 Ом; R6 = 1 Ом. Тізбектің жалпы кедергісі
A) 7 Ом.
B) 0,7 Ом.
C) 12,2 Ом.
D) 12,5 Ом.
E) 22 Ом.
19. Тербелмелі контурдағы конденсатордың заряды амплитудалық мәнінің жартысына тең болатын уақыт (Заряд косинус заңымен өзгереді)
A)
B)
C)
D)
E)
20. Қайықтың суға қатысты жылдамдығы өзеннің ағыс жылдамдығынан n есе артық болса, екі пункт арасында ағысқа қарсы жүзгендегі уақыт ағыс бойымен жүзгендегі уақыттан
A) n есе артық.
B) n – 1 есе артық.
C) n+1 есе артық.
D) есе артық.
E) есе артық.

4 голоса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *