Етістіктің талдау сызбасы (Схема разбора глагола)

Етістіктің талдау сызбасы (схема разбора глагола) 1. Құрамына қарай (по строению). 2. Тұлғасына қарай (по образованию): а) негізгі түбір (непроизводный корень) б) туынды түбір (производный корень) 3. Құрылысына қарай: дара, күрделі (по составу: простые, сложные) 4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение). 5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение): а) жалпы грамматикалық мағына (общее грамматическое значение) б) категориялық грамматикалық …

Читать дальше >>>

Есімдіктің талдау сызбасы (Схема разбора местоимения)

Есімдіктің талдау сызбасы (схема разбора местоимения) 1. Тұлғасына қарай (по образованию): а) негізгі түбір (непроизводный корень) б) туынды түбір (производный корень) 2. Құрамына қарай (по строению). 3. Құрылысына қарай: дара, күрделі (по составу: простые, сложные) 4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение) 5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение): 6. Сұрағы (вопрос) 7. Мағынасына қарай (по значению) Мысалы: Әркім …

Читать дальше >>>

Сан есімнің талдау сызбасы (Схема разбора числительного)

Сан есімнің талдау сызбасы (схема разбора числительного) 1. Тұлғасына қарай (по образованию): а) негізгі түбір (непроизводный корень) б) туынды түбір (производный корень) 2. Құрамына қарай (по строению). 3. Құрылысына қарай: дара, күрделі (по составу: простые, сложные) 4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение) 5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение): 6. Сұрағы (вопрос) 7. Мағынасына қарай (по значению) Мысалы: …

Читать дальше >>>

Сын есімнің талдау сызбасы (Схема разбора прилагательного)

Сын есімнің талдау сызбасы (схема разбора прилагательного) 1. Құрамына қарай (по строению). 2. Тұлғасына қарай (по образованию): а) негізгі түбір (непроизводный корень) б) туынды түбір (производный корень) 3. Құрылысына қарай: дара, күрделі (по составу: простые, сложные) 4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение) 5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение): а) жалпы грамматикалық мағына (общее грамматическое значение) б) категориялық …

Читать дальше >>>

Зат есімнің талдау сызбасы (Схема разбора существительного)

Зат есімнің талдау сызбасы (схема разбора существительного) 1. Құрамына қарай: түбір, жұрнақ, жалғау (по строению: корень,суффикс, окончание) 2. Тұлғасына қарай (по образованию) а) негізгі түбір (непроизводный корень) б)туынды түбір (производный корень) 3. Құрылысына қарай: дара, күрделі (по составу: простые, сложные) 4. Лексикалық мағынасы (лексическое значение) 5. Грамматикалық мағынасы (грамматическое значение): а) жалпы грамматикалық мағына (общее …

Читать дальше >>>

Синтаксистік талдау үлгілері (Примеры синтаксического разбора)

Синтаксистік талдау үлгілері (примеры синтаксического разбора) Жай сөйлем (простое предложение) Тымақтың түрілмеген құлағы жағын сабалап, шекпенінің етегі делдие түсіп, еңкелей басып Омар Маратты қуып жетті. қуып жетті – күрделі етістік , күрделі баяндауыш, /не істеді?/; (сложный глагол, сложное сказуемое,что сделал?) Омар – жалқы есім, дара бастауыш, / кім?/; (собственное имя, простое подлежащее, кто?) Маратты – …

Читать дальше >>>

Талдау үлгілері (Примеры разборов)

Талдау үлгілері (примеры разборов) Сөйлемнің синтаксистік талдау сызбасы (схема синтаксического разбора предложения) 1. Айтылу мақсатына қарай (по цели высказывания): а) хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты (повествовательное. вопросительное, восклицательное, побудительное) 2. Құрылысына қарай (по составу): а) жай сөйлем (простое предложение) б) құрмалас сөйлем (сложное предложение): -мезгіл (времени), себеп-салдар (причинно-следственное), қарсылықты (противительное), шартты (условное), салыстырмалы (сопоставительное), түсіндірмелі (пояснительное), …

Читать дальше >>>

Стиль түрлері (Виды стилей)

Стиль түрлері (виды стилей) 1. Ғылыми  стиль (научный стиль) Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады.(применяется в научных трудах,лекциях) Заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет беру. (дать общие понятия вещей и явлений) Дәлелді, зерттелген тура мағынада алу. (доказан, исследован, смысл понятен) Ғылыми термин-дерді қолдану, хабарлы сөйлемде қолданылады. (использование научных терми-нов, повествова-тельных предлож) 2. Ресми іс-  қағаздар  стилі (официально-деловой …

Читать дальше >>>

Стилистика және сөйлеу мәдениеті (Стилистика и культура речи)

Стилистика және сөйлеу мәдениеті (стилистика и культура речи) Әдеби тіл – жалпы халықтық тілдің бір түрі. Ол қоғамның барлық саласында қызмет етеді. Басты қызметі – адамдар арасындағы қатынас құралы. Екінші қызметі – экспрессивтік-эстетикалық қызметі. Ол көркем шығармаларда анық көрінеді. (Литературный язык – один из видов общенародного языка. Он применяется во всех сферах социума. Основная функция …

Читать дальше >>>

Дәйексөз

Дәйексөз (цитата) Дәйексөз – мәтіннен сөзбе-сөз алынған үзінді. Дәйексөздің қайдан алынғаны толық көрсетілуі керек. Тыныс белгілері төл сөзге қойылатын тыныс белгілерімен бірдей.Өлеңді сөйлемдерді дәйексөз еткенде, ол үзінді тырнақшаға алынбайды. (Цитата –отрывок, взятый из текста слово в слово. Обязательно надо указывать, откуда взята цитата. Знаки препинания идентичны знакам препинания прямой речи. Стихи, взятые в качестве цитаты, …

Читать дальше >>>