География — алфавитная шпора ЕНТ 2014

1.География єылымы зерттейді.

Жердіѕ табиєатын, халќын, оныѕ шаруашылыєын.

  1. «География» ўєымын енгізген

Эратосфен

3.География єылымыныѕ салалары.

Физикалыќ, экономикалыќ.

4.Жер Кїннен … орналасќан?

3-ші

5.Жердіѕ шар тјріздес болуыныѕ географиялыќ мјні.

Кїн сјулелері јркелкі таралады.

6.Жер бетінде жыл маусымдарыныѕ ауысу себебі.

Кїн сјулесініѕ тїсу бўрышы мен тїсу уаќытыныѕ ўзаќтыєы.

7.Жер ґз білігін айналып ґтеді

24 саєатта

8.Жердіѕ білігі орбита кеѕістігіне орналасќан

66,5є

9.Оѕтїстік жарты шарда жаз айлары

Желтоќсан, ќаѕтар, аќпан

10.Кґкжиек дегеніміз …

Жер бетініѕ кґзге кґрінетін бґлігі.

11.Жергілікті жерді баєдарлау … айтамыз.

Кґкжиек тўстарын табуды

12.Солтїстік баєыт пен жердегі заттыѕ арасындаєы бўрыш.

Азимут.

13.Азимут ґлшенетін градус аралыєы

0є-360є

14.Кґкжиек тўстарын аныќтайтын ќўрал

Тўсбаєдар

15.Жер бетінде ќашыќтыќты ґлшеу тјсілдері.

Таспамен, ґлшеуіш ашамен, ќадаммен, кґз мґлшерімен

16.Масштаб дегеніміз не?

Жер бетінде ґлшенген ќашыќтыќты ќаєазєа тїсіргенде кішірейтілгенін кґрсететін шама.

17.Жергілікті жердіѕ планы

Жер бетініѕ ќаєазєа кішірейтіліп тїсірілген нўсќасы

18.Жер бетіндегі нїктеніѕ мўхит немесе теѕіз деѕгейінен бастап есептелінетін биіктік

Абсолюттік.

19.Горизонтальдар деп аталады.

План мен картада биіктіктері бірдей нїктелерді ќосатын ќисыќ сызыќтар.

20.Жердіѕ наќты їлгісі.

Глобус.

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *