электрический ток в металлах

Электрический ток в металлах – упоряд. движ. электронов. R=R0(1+αt). Полупроводники – Se, P, Si, германий). Проводники n-типа – проводники, у которых эл. ток осущ. в основном электронами; p-типа – дырками. Эл. ток в полупроводниках – ток, проходящий через p(+)-n(-) контакт. Эл. ток в вакууме – упор. движ. электронов, получ. в рез-те термоэлектронной эмиссии(испускание электронов нагретыми …

Читать дальше >>>

Физика разряды

Нов. заряж. частицы появились за счёт ударной ионизации – положительные ионы, ускоряясь эл. полем, ударяясь о катод, выбивают электроны, выбитые электроны, ускоряясь эл. полем, при ударе о нейтральный атом созд. электронно-ионные пары. Этот разряд назыв. самостоятельным, т.к. если мы уберём внеш. ионизатор разряд будет продолжаться 0 голосов

Магнитные свойства вещества

Магнитные свойства вещества. Постоянные магниты имеют магнитные токи, их создают атомные токи. Атомные токи создаются из-за того, что: 1. е‾-ны движутся вокруг ядра; 2. е‾-ны вращаются вокруг оси. Магнитная проницаемость (μ) – отношение В(вектора магн. индукции) в вещ-ве к В этого же магнитного поля в вакууме. μ>1: парамагнетики В0=0(атомные токи расположены беспорядочно В=0). Это одно …

Читать дальше >>>

Температура. Температураны өлшеу тәсілдері.

1.2.Температура. Температураны өлшеу тәсілдері. • Температура нені сипаттайды? • Температураны өлшеу қандай әдіске негізделген? І. Негізгі физикалық шама – температура жылу құбылыстарымен тығыз байланысты. «Температура» сөзі бәрімізге бала кезден таныс. Температура туралы түсінік ғылымда бірнеше жүздеген жылдар бұрын пайда болған.Ертедегі ғалымдар жылудың күйі (дененің температурасы) туралы жылуды немесе суықты нақты сезіну арқылы тұжырымдар жасағанмен, олар …

Читать дальше >>>

Жылулық қозғалыс.Броундық қозғалыс. Диффузия.

1.1.Жылулық қозғалыс.Броундық қозғалыс. Диффузия. • Жылу дегеніміз не? • Ыстық дене суық денеден қалай ерекшеленеді? І. Жылу құбылыстары ерте заманнан-ақ адамдардың назарын аударып келген. Адамның алғашқы от жағуды үйренуі мен оны өшірмей сақтай алуы, адамзат ашқан ұлы жаңалықтардың бірі болып табылады. Алайда жылу құбылыстарын түсіндіру үшін ғалымдарға ұзақ уақыт бойы еңбек етуге тура келді. XVII …

Читать дальше >>>

ЖЫЛУ БЕРІЛУДІҢ ТҮРЛЕРІ. ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК

1.5.  ЖЫЛУ  БЕРІЛУДІҢ   ТҮРЛЕРІ. ЖЫЛУӨТКІЗГІШТІК • Өзің отырган партаның пластикалық беті кітап бетіне қараганда неліктен суықтау болып көрінеді? I. Қатты қызған денемен жанасқанда, дененің ішкі энергиясының артатынына біз көптеген мысалдар келтіре аламыз. Осылай құтыдағы ауаны құтының сыртына ыстық су құю арқылы немесе оны шамның жалынына ұстап қыздыруға болады. Ыдысты ыстық қойып, ондағы  суды қайнатуға   болады. Ыстық   шайға салынған …

Читать дальше >>>

Телескоп

Телескоп, сыңардүрбі (теле және грекше skopeo – қараймын) – аспан шырақтарын электр-магниттік сәуле арқылы бақылауға арналған астрономиялық құрал. Телескоп гаммалық телескоп, рентген, ультракүлгін, оптикалық, инфрақызыл және радиотелескоп; оптикалық сұлбасы бойынша айналы (рефлектор), линзалы (рефрактор) және айналы-линзалы телескоп болып бөлінеді. Телескоптардың көмегімен фотографиялық, теледидарлық, электронды-оптикалық, т.б. сәуле қабылдағыштарды пайдалану арқылы фотографиялық, спектрлік, т.б. бақылаулар жүргізіледі. Телескоптар …

Читать дальше >>>

Кариотип

Кариотип. Жоғарыда айтылғандай, хромосоманы зерттеу кезінде клетканың экваторлық пластинкасында оларды сынауға болады, ал хромосомалардың морфологиясын, құрылымын және шамасын талдау олардың өзара ұқсастығы мен айырмасын дәл анықтауға мүмкіндік береді. Бір түрге жататын организмнің әр түрлі дене тканьдері клеткаларының хромосомаларын зерттеу мынаны көрсетті: әр түрдің хромосома саны және оның құраліы оның езіне ғана тән болады. Жануарлардың немесе …

Читать дальше >>>

113 вопросов по молекулярной физике

1.Понятие энтропии можно дать из формулы: 2.Давление смеси азота и углерода равно 20 кПа, причем давление азота 12 кПа. Чему равно парциальное давление углерода? А) 8 кПа Б) 16 кПа В) 32 кПа Г) 0,24 МПа Д) 0,32 МПа 3.Газ считается идеальным, если … . А) Собственный объем молекул не учитывается. Между молекулами отсутствуют силы …

Читать дальше >>>

94 вопроса по оптической физике

1. Каково фокусное расстояние плоского зеркала? 2. Укажите правильную формулировку закона преломления света. А) Преломленный луч лежит в одной плоскости с падающим лучом и нормалью, восстановленной в точке падения; отношение синуса угла падения к синусу угла преломления есть величина постоянная для данных веществ Б) В однородной среде световые лучи распространяются прямолинейно В) Отраженный луч лежит …

Читать дальше >>>