Физика Сақталу заңдары

Физика Сақталу заңдары тест
9-сынып. Физика
Сақталу заңдары

1.Құрылғының пайдалы әсер коэффициентін анықтайтын өрнек
А. η=Ag*Ат В . ŋ=Ат/ (Ап*100) С. ŋ=Ат/Ап Д . ŋ=Ап/ (Ат*100) Е. ŋ=Ап/Ат
1. Массасы 50000 кг ғарыштық кемені реактивті двигателінің тарту күші 100 кН. Двигатель 0,1 мин жұмыс істеген кездегі кеме жылдамдығының өзгерісі
А.1.1,2 м/с В.. 0,2 м/с С.1,2 м/мин Д 4.12 м/с Е. 5.12 м/мин
2. Массасы m дене жылдамдықпен қозғалғанда , дене импульсі
А. В. С. Д. Е.

4.Тарту күші 400 кН, 21,6 км/сағ жылдамдықпен қозғалып келе жатқан тепловоздың 1 сағатта атқаратын жұмысы
А. 8640 Дж В. 2400 Дж С. 8640 кДж Д. 86,4•108 Дж Е. 0,864•108 Дж
3. F және s векторлары арасындағы бұрыш доғал. Жұмысты есептейтін формула:
А. А=Fs•sinα В. A=-Fs•cosα С. A=Fs•sinα Д. A=Fs Е.A=-Fs
4. Массасы 80 кг, жылдамдығы 5 м/с велосипедшінің кинетикалық энергиясы:
А. 2000 Дж В. 200 Дж С. 8000 Дж Д. 400 Дж Е. 1000 Дж
5. Дене һ биіктіктен еркін құлады. Һ/4 биіктіктегі дененің потенциалдық және кинетикалық энергияларын салыстырыңыз
А. Ер≥Ек В. Ер=Ек С. Ер<Ек Д. Ер≤Ек Е. Ер>Ек
6. Массасы 70 кг адам суда тыныш тұрған қайыққа 6 м/с жылдамдықпен жағадан секіріп мінеді. Егер қайық массасы 35 кг болса, қайықтың адаммен бірге жылдамдығы:
А. 2 м/с2 В. 6 м/с2 С. 4 м/с2 Д. 3 м/с2 Е. 12 м/с2
7. Горизонталь жолмен қозғалып келе жатқан автомобильге әсер ететін қандай күш оң жұмыс атқарады:
А. үйкеліс күші В.мотордың тарту күші С. тарту күші
Д. ешқандай күш Е. серпімділік күші
8. Үйкелісті ескермеген жағдайда көлбеу жазықтықпен көтерілетін жүктің массасы артқанда, оның ПӘК – і:
А. кемиді В. әуелі кемиді, кейін артады
С. Өзгермейді Д. Артады Е.әуелі артады, кейін кемиді
9. Жылдамдығы 10,8 км/сағ, тарту күші 1,5 кН электровоздың қуаты:
А. 16200 Вт В. 16,2 Вт С. 450 Вт Д. 4,5 Вт Е.4,5 кВт
10. Кез – келген ПӘК – нің бірден кем болу себебі
А. Ап=Ат В. Ап≤Ат С. Ап>Ат Д. Ап≥Ат Е. Ап<Ат 11. Күштің оның әсер ететін уақытының көбейтіндісіне тең физикалық шама А. Күш моменті В. Күш проекциясы С. Күш жұмысы Д. Күш импульсі С. Күш иіні 12. Денелердің өз-ара орналасуымен және әсерлесуімен анықталатын энергиясы қалай аталады: А. Кинетикалық. В. Жылулық. С Потенциалдық. Д. Химиялық. Е. Ішкі. 15. Көтергіш кран 5000 кг жүкті 1 м биіктікке 25 с уақытта көтеретін болса, пайдалы қуат неге тең: А. 0,2 кВт. В. 2 кВт. С. 20 кВт. Д. 200 кВт. Е. 250 кВт.

12 голоса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *