Орфография

Орфография — сөздердің дұрыс жазылу ережелерінің жиынтығын және оны қарастыратын тіл білімінің саласы. (Орфография – раздел языкознания, рассматривающий правила правописания слов). Сөздердің дұрыс жазылу ережелерін сақтау үшін басты үш принцип басшылыққа алынады. Олар: морфологиялық принцип, дәстүрлі принцип және фонетикалық принцип. (В правописании должны учитываться три основных принципа.
Это: морфологический принцип, традиционный принцип и фонетический принцип).
1. Морфологический принцип — әр сөздің түбірі мен оған жалғанатын қосымшаның тұлғасын сақтап жазу принципі. (Морфологический принцип — это принцип сохранения при написании начальной формы корня слов и присоединяющихся аффиксов). Мысалы: бас+шы – (башшы емес), бара алмай – (баралмай емес), Сарыарқа – (Сарарқа емес), түнгі – (түңгі емес) т.б.
2. Дәстүрлі принцип – қазақтың байырға сөздері бұрын қалай жазылса, қазір де солай жазылады.
(Традиционный принцип – раньше исконно казахские слова как писались, так пишутся и сейчас).
Мысалы: айуан, хайуанат, кейуана, миуа, қиуа т.б.
3. Фонетикалық принцип – сөздердің естілу дағдысын сақтап жазу принципі.
(Фонетический принцип – это принцип написания слов так, как оно слышится и говорится).
Мысалы: жаздыгүні, сексен, бүгін, тарағы,Торайғыров – осылай айтылады және жазылады.(правильно)
жаздың күні, сегіз он, бұл күн, тарақ+ы, Торыайғыров – дұрыс емес.(неправильно)
Орфоэпия – сөздердің, сөз тіркестерінің дұрыс айтылу ережелерін қарастыратын сала.
(Орфоэпия- раздел, рассматривающий правила произношения слов и словосочетаний).

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *