Стилистика және сөйлеу мәдениеті (Стилистика и культура речи)

Стилистика және сөйлеу мәдениеті (стилистика и культура речи)
Әдеби тіл – жалпы халықтық тілдің бір түрі. Ол қоғамның барлық саласында қызмет етеді.
Басты қызметі – адамдар арасындағы қатынас құралы.
Екінші қызметі – экспрессивтік-эстетикалық қызметі. Ол көркем шығармаларда анық көрінеді.
(Литературный язык – один из видов общенародного языка. Он применяется во всех сферах социума. Основная функция – коммуникативная связь между людьми. Вторая функция – экспрессивно-эстетическая.Эта функция ясно проявляется в художественной литературе).

Әдеби тілдің ерекшеліктері (особенности литературного языка)
1 Орныққан, тұрақты нормалары бар (имеет устойчивые нормы)
2 Ол нормалар сол әдеби тілді қолданып отырған халыққа ортақ, түсінікті (эти нормы едины и понятны для народа, пользующемуся этим литературным языком)
3 Халықтың қоғамдық өмірімен, мәдени тұрмысымен тығыз байланысты (тесно связан с культурой и бытом общества)
4 Әдеби тіл әр түрлі әдебиет жанрлары арқылы, халықтың сөйлеу тәжірибесі арқылы сұрыпталып, халықтық тілдің ең жоғарғы түрі. (литературный язык, благодаря разным жанрам литературы, разговорному опыту народа, является высшим достижением народного языка)

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *