Жұрнақ (Суффикс)

ЖҰРНАҚ (СУФФИКС)
Жұрнақ – жеке сөздердің түбіріне жалғанып, бірде жаңа мағыналы сөз, бірде жалғанған сөздердің формасын ғана өзгертетін сөз бөлшегі.
(Суффикс- это часть слова, с помощью которой образуются новые слова или формы слов).

Сөз тудырушы жұрнақ — өзінің жалғанған сөзінен жаңа мағыналы сөз тудыратын жұрнақ.. (Словообразующий суффикс – присоединяясь к слову,образует слова с новым значением).
Мысалы: су-сушы, балық-балықшы, қой-қойшы, су-суат, су-сусын т.б.

Сөз түрлендіруші жұрнақ – жалғанған сөзінің алғашғы негізгі мағынасын өзгертпей, оған тек сәл ғана үстеме мағына беретін жұрнақ..
(Формообразующий суффикс – суффикс, который изменяет форму слов, сохраняя основное лексическое значение). Мысалы: су – сулы, қызыл – қызылырақ т.б.

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *