Стиль түрлері (Виды стилей)

Стиль түрлері (виды стилей)

1. Ғылыми  стиль (научный стиль)
Ғылыми еңбектерде, ғылыми баяндамаларда, лекцияларда қолданылады.(применяется в научных трудах,лекциях)
Заттар мен құбылыстардың жалпы ерекшелігін ашып, мәлімет беру. (дать общие понятия вещей и явлений) Дәлелді, зерттелген тура мағынада алу. (доказан, исследован, смысл понятен)
Ғылыми термин-дерді қолдану, хабарлы сөйлемде қолданылады.
(использование научных терми-нов, повествова-тельных предлож)

2. Ресми іс-  қағаздар  стилі (официально-деловой стиль)
3. Публицистика-  лық стиль (публицистический стиль)
Іс-қағаздар-да, нұсқау хаттар мен кеңсе құжат -тарында қолданылады(использ. в деловых бумагах, инструктив-ных письмах, документах) Газет-журналда, жиналыстарда, бұқаралық ақпараттық құралдарда қолданылады. (применяется в газетах-журналах, собраниях, СМИ)

Хабарлау, анық мәлімет беру. (объявлять, давать конкретную информац.) Көпшілікке әсер ету, құбылыстардың, оқиғаның мәнін ашу, оларға көпшіліктің назарын аудару. (влиять на общественность, привлекать их внимание к явлениям, событиям) Ресми, анық, дәл. (официаль-ность, точность)Шақыру, үндеу, нақтылық. (призывать, точность)
Кітаби, ресми сөздер мен тіркестер, хабарлы сөйлемдер, терминдер.(книжные и официаль-ные слова и сочетания, повествова-тельные предложения, термины)

4. Көркем  әдебиет  стилі(стиль худож.  литературы)
Көркем шығармаларда қолданылады.(применяется в художествен- ной литературе)Құбылыстар мен заттарды суреттеу, бейнелеу. (описание явлений и событий)Образды, эмоционалды, экспресивті.(Образное, эмоциональное,экспрессивное)
Ауыспалы мағына, көркемдік тәсілдерін, суреттеме құралдарын пайдалану /теңеу,мета-фора,эпитет, метонимия синекдоха т.б./(использование переносных значений, худо-жественных методов, /сравнение-метафора т.д/

5. Ауызекі  сөйлеу стилі(разговор- ный стиль)
Адамдармен еркін әңгіме кезінде қолданылады (применяется при общении) Қатынас жасау.(для общения)
Сөздер мен сөз тіркес-терін еркін қолдану. (свободное использова-ние слов и сочетаний)Қарапайым сөздерді еркін қолдану, сұраулы, лепті сөйлемдерді жиі қолдану, диалогқа құрылу.(свободное использова-ние слов, частое использова-ние вопросит. восклицат. предложен.построение диалога)

Мәтін — өзара байланысты бірнеше сөйлемнен тұрады, жалғасты ойлар жиналып келіп автордың пікірін,  көзқарасын білдіреді. Мәтін- жазба тілдің көрінісі.
(Текст – состоит из нескольких взаимосвязанных предложений, объединенных одной мыслью   и выражающих точку зрения автора. Текст – вид письменной речи).
Мәтінді ықшамдау алгоритмі (адаптация текста)
1-ші кезең (шаг)
А) мәтінді абзацтарға бөлу
(разделить текст на абзацы)
Ә) әр абзацта тірек сөздерді табу
(в каждом абзаце найти ключевые слова) 5-ші кезең (шаг)
А) мәтіннің жалпы атауын анықтау
(определить основное название текства)

2-ші кезең (шаг)
А) әр абзацтың атауын анықтау
(озаглавить каждый абзац)
6-ші кезең (шаг)
А) мәтін бойынша жалпы қорытынды сұрақтар
құрастыру
(составить итоговые вопросы по тексту)
3-ші кезең (шаг)
А) әр абзац бойынша сұрақтар құрастыру
(по каждому абзацу составить вопросы) 7-ші кезең (шаг)
А) жалпы қорытынды сұрақтарға жауап беру
(ответить на итоговые вопросы по тексту)
4-ші кезең (шаг)
А) әр абзацтың сұрақтарына жауап беру
(ответить на вопросы каждого абзаца) 8-ші кезең (шаг)
А) тілдік клише арқылы мәтінді мазмұндау
(с помощью языковых клише пересказать текст)
Ә) мәтін бойынша кластер құрастыру
(составить кластер по тексту)

0 голосов

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *